सञ्चयकर्ताहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्न छुट्टै कम्पनी खडा गर्दै सञ्चय कोष

तुलसी गौतम, प्रशासक, कर्मचारी सञ्चय कोष